TERMES D’ÚS D’AQUEST LLOC WEB OBJECTIU Les clàusules detallades a continuació  regulen els drets i deures que nèixen del present contracte entre el propietari del lloc web i els possibles usuaris que accedeixin al portal. La navegació per aquest portal implica el coneixement i acceptació de les condicions generals aquí descrites, les quals serán d’aplicació i haurán de  ser respectades. L’usuari   o   navegant   té   dret   a   visitar   tots   els   continguts   accesibles   al   públic   en   general   del   present   portal.      Té   dret   a   rebre   una   informació   detallada   i   completa   sobre   els   continguts, sempre que aquests continguts siguin per un ús exclusiva i explícitament personal i particular. COOKIES Vegeu la nostra política de privacitat . PROPIETAD INTELECTUAL Tot   el   contingut   del   Portal   www.relicatessen.com   (ilustracions,   textes,   denominacions,   marques,   imatges,   vídeos)   es   propietat   de   l’autor      i/o   dels   seus   col·laboradors. Tota   reproducció parcial o total del contingut mitjançant qualsevol procediment i en qualsevol suport está subjecte a una autorització previa, expresa i per escrit del propietari de la pàgina Web. Queda   desautoritzada   la   còpia,   publicació   o   distribució   de   tot   contingut   a   tercers.   Tota   utilització   d’aquests   continguts   de   manera   fraudulenta   será   considerat   como   delicte   de falsificació, severament sancionat com delictes relatius a la propietat industrial i intelectual estipulats pel Codi Penal español. Relicatessen no podrá ser considerat responsable de la violació per part d’un o varis usuaris dels drets de tercers mitjançant les seves activitats al Portal. ÚS DE MARQUES DE TERCERS L’ús   que   pugui   fer   aquest   lloc   web   de   marques   registrades,   logos   i   imatges   d’empreses   o   particulars      no   relacionades   amb   el   propi   portal   (xarxes   socials,   proveïdors,   institucions, etc.) ho serán únicament a títol informatiu, com servei de guía i enllaç al consumidor i sense obtenir cap profit comercial. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT El   propietari   del   portal   manifesta   que   aquest   lloc   web   disposa   de   la   tecnología   adequada   per   a   permetre   l’accés   i   utilització   del   mateix.   No   obstant,   no   es   responsabilitza   per   la eventual   existència   de   virus   o   altres   elements   nocius,   introduïts   per   qualsevol   mitjà   o   per   cualqsevol   tercer,   que   puguin   produir   alteracions   en   llurs   sistemes   informàtics,   així   com tampoc será responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol índole, que puguin derivar-se de l’ús del lloc web . El   lloc   web   www.relicatessen.com   podría   contenir   inexactituts,   omissions   rellevants,   imprecisions   o   errors.   El   propietari   vetlla   per   la   veracitat,   exactitud   i   actualitat   de   les   dades contingudes   en   el   seu   lloc   web,   però,   no   pot   garantir-los,   en   cap   cas.   El   titular   queda   exonerat   de   qualsevol   responsabilitat   en   relació   a   la   fiabilitat,   utilitat   o   falses   expectatives   que aquest lloc web pugués produir. PROTECCIO DE DADES. Vegeu la nostra política de privacitat . LEGISLACIÓ APLICABLE. Les   presents   condicions,      pactes   i   cláusules   que   integren   aquest   Contracte   es   regirán   per   la   legislació   española,   que   será   d’aplicació   en   allò   no   disposat   en   materia   de   interpretació, validesa i execució. Concretament,   serán   d’aplicació   a   les   presents   Clausules   allò   establert   en   la   llei   7/1998   sobre   Condicions   Generals   de   Contractació,   el   Reial   Decret   1906/1999   pel   que   es   regula   la contratació   telefònica   o   electrònica   amb   condicions   generals   en   desenvolupament   de   l’article   5.3   de   la   llei   7/1998,   el   Reial   Decret   Legislatiu   1/2007,   ,   pel   que   s’aprova   el   texte   refòs   de a   llei   General   per   a   la   Defensa   dels   Consumidors   i   Usuaris,   així   com   altres   lleis   complementàries,   la   llei   7/1996   dÒrdenació   del   Comerç   Minorista,   la   llei   34/2002   de   Serveis   de   la Societat de Informació,  y quantes disposicions legals resultin d’aplicació. JURISDICCIÓ COMPETENT En   la   mesura   que   el   Client   tingui   la   consideració   de   consumidor   segons   estableix   l’article   1.2         de   la   llei   26/1984   de   juliol,   General   per   a   la   Defensa   dels   Consumidors   i   Usuaris, Relicatessen   es   somet   expresamente,   per   a   la   resolució   dels   conflictes   que   puguin   sorgir   en   relació   amb   les   presents   Condicions   de   Contratació   a   un   arbitratje   de   Dret   d’acord   amb   el     Reial Decret que regula el Sistema Arbitral de Consum, comprometent-se a complir el laude definitiu que es pugués dictar. Totes   les   parts,   amb   renúncia   expresa   al   fur   que   els   pugués   correspondre,   es   someten   per   a   la   resolució   dels   conflictes   jurídics   que   puguessin   sorgir,      als   Jutjats   de   la   ciutat   de Barcelona.
 Relicatessen 2018
Inici Inici